Heropath: Dragon Roar

280
Total Supporters

$21,071
Total Pledged

169%
Funded

Champions

讞讘讬诇转 讛'讗诇讜驻讬诐' 讻讜诇诇转:

  • 拽讜驻住转 诪砖讞拽 专讗砖讬转: Dragon Roar
  • 拽讜驻住转 讛专讞讘讛 'With Allies' : 讙讬讘讜专 谞讜住祝 - 讛注谞拽
  • 拽讜驻住转 讛专讞讘讛 'Fire & Light' : 讙讬讘讜专 谞讜住祝 - 讛讗砖祝

讛诪讞讬专 讻讜诇诇 诪砖诇讜讞 讗讜讜讬专讬 - 讝诪谉 讗住驻拽讛 砖诇 讻-7 讬诪讬诐.

讛诪砖讞拽 讘讗谞讙诇讬转, 谞讚专砖转 讬讚讬注转 讗谞讙诇讬转 讘住讬住讬转. 谞讬转谉 诇讛讬注讝专 讘诪讛诇讱 讛诪砖讞拽 讘住诪诇讬诐 讜讘转诪讜谞讜转.

Includes:
Expansion 1: With Allies

With Allies Expansion: the Giant miniature.

  • You can not use the expansion without purchasing the core game.
Expansion 2: Fire & Light

With the Wizard miniature.

  • You can not use the expansion without purchasing the core game.
Heropath: Dragon Roar

INCLUDES:
The core game. (MSRP $59)

Pre-Order now for $99
Complete the information below to proceed to checkout.